Staatsexamens vo 2023, een terugblik

In een Kamerbrief heeft demissionair minister voor primair en voortgezet onderwijs Mariëlle Paul teruggeblikt op het staatsexamenjaar 2023. Volgens de demissionair minister is het goed verlopen, maar blijft de druk op de staatsexamenorganisatie hoog.

De demissionair minister schrijft: ‘De druk op de staatsexamenorganisatie is dit jaar onder andere vergroot door de toeloop van kandidaten uit het reguliere vo in het derde tijdvak. Deze leerlingen hebben het centrale eindexamen niet in het eerste of tweede tijdvak op hun eigen school kunnen doen vanwege afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte. Daarnaast is er in 2023 net zoals in afgelopen jaren sprake van een toegenomen gebruik van voorzieningen bij de afname van de examens. Voorzieningen waar kandidaten gebruik van kunnen maken zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon, de inzet van hulpmiddelen tijdens een examen en extra tijd voor het examen.’, In de Kamerbrief bedankt de demissionair minister iedereen die zich in 2023 heeft ingezet voor de staatsexamens.  

Duimregeling

De demissionair minister heeft ook bekend gemaakt dat er voor kandidaten die in 2024 staatsexamen doen geen duimregeling meer geldt. 
Deze was in coronatijd in het leven geroepen. Om te slagen kon je onder voorwaarden je duim leggen op een resultaat dat je niet mee wilde laten tellen.  Volgens de demissionair minister geven de resultaten van afgelopen jaren genoeg redenen om deze regeling niet langer te verlengen. De demissionair minister schrijft: ‘Zo geven de slagingspercentages geen aanleiding om te vermoeden dat de achterstanden onder staatsexamenkandidaten zijn toegenomen en is het overgrote deel van de kandidaten geslaagd zonder gebruik te hebben gemaakt van de duimregeling. Onderzoek toont ook aan dat kandidaten die slagen met behulp van de duimregeling minder succes hebben in het vervolgonderwijs.’ Kandidaten van het reguliere vo (voortgezet onderwijs) en het vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) hebben sinds 2022 geen duimregeling meer. 

Kandidaten en slagingspercentages

In de staatsexamenmonitor van DUO zijn gegevens over kandidaten en hun resultaten terug te vinden. Zo is te zien dat het aantal kandidaten stabiel is. Het grootste deel van de kandidaten komt nog altijd uit het vso (voortgezet speciaal onderwijs). 

In onderstaande tabel zijn de slagingspercentages te zien. Belangrijk om te onthouden is dat er in 2021 vanwege corona geen centraal schriftelijke examens zijn geweest. In dat jaar zijn de slagingspercentages gebaseerd op enkel de afgelegde college-examens. Deze college-examens kun je vergelijken met de schoolexamens in het regulier onderwijs. Meer informatie daarover kun je in het volgende nieuwsbericht lezen: waarom zijn staatsexamens vo in de zomer?

Eerder bekend maken cijfers

De demissionair minister heeft ook Kamervragen beantwoord over het eerder bekend maken van de resultaten van de centraal schriftelijke examens. Staatsexamenkandidaten krijgen die cijfers nadat ze in de zomer alle college-examens hebben afgelegd. In 2024 gaat het niet lukken om deze cijfers voor alle kandidaten eerder bekend te maken. De demissionair minister schrijft: ‘over de mogelijkheden voor de tijdelijke oplossing in 2025 wordt de Kamer begin 2024 geïnformeerd. Daarbij wordt tevens aangegeven wat de effecten zijn van deze oplossing op de omvang van de groep kandidaten voor wie het mogelijk wordt gemaakt. De Kamer kan desgewenst dan de voor- en nadelen van deze oplossing wegen voordat hiertoe wordt besloten.’ Het volledige antwoord op de Kamervragen is hier te vinden: Antwoord op vragen van de leden Kwint, Westerveld, De Hoop, Hagen, Peters, Richardson, Drost, Beertema, Pouw-Verweij, Bisschop, Van Baarle, Sylvana Simons, Omtzigt en Wassenberg over de examenuitslag voor vso-scholieren | Tweede Kamer der Staten-Generaal