Over Staatsexamens vo

Niet iedereen is in staat aan het reguliere onderwijs deel te nemen en examens af te leggen. Voor wie dat om een of andere reden niet lukt, bestaat de mogelijkheid staatsexamen te doen. Een staatsexamendiploma is gelijkwaardig aan een diploma van een reguliere school in het voortgezet onderwijs en heeft dezelfde maatschappelijke waarde.

De Centrale Examens en de schriftelijke en mondelinge college-examens gaan in 2021 wel door. Zie voor actuele informatie de CvTE-website en voor veelgestelde vragen de DUO-website.

========================================

Jaarlijks maken zo’n negenduizend kandidaten gebruik van de mogelijkheid om staatsexamens af te leggen. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens in het voortgezet onderwijs (vo) en draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de staatsexamens, waaronder aanmelding en betaling.

​​​​In 2020 gingen de centrale Examens niet door, maar de college-examens van Staatsexamens gingen wel door. Dat was een bijzonder jaar. 

Hoe ziet een staatsexamen er uit?

Een staatsexamenkandidaat kan voor bijna elk algemeen vak op vmbo-, havo- en vwo-niveau examen doen. Per jaar kan een kandidaat in één of meer vakken examen afleggen. Voor deze vakken krijgt een kandidaat een gewaarmerkte cijferlijst. Zo kan de kandidaat het behalen van een diploma over een aantal jaren spreiden. Een staatsexamen bestaat net als een regulier examen uit twee onderdelen:

  • Het centraal (schriftelijk) examen. Dit is identiek aan het centraal examen op reguliere vo-scholen. Kandidaten maken dit centraal examen op hetzelfde moment als de reguliere vo-kandidaten.
  • Het college-examen. Dit vervangt de schoolexamens in het reguliere onderwijs. Het college-examen bestaat meestal uit een mondeling examen, bij een aantal vakken wordt dit aangevuld met een schriftelijk of praktisch college-examen. Het mondeling college-examen wordt in de zomer afgenomen, dus na het centraal examen.

Bij handvaardigheid en tekenen is er alleen een praktisch examen, en geen mondeling examen.

Wie is verantwoordelijk voor de Staatsexamens?

Staatsexamens vo valt onder de verantwoordelijkheid van het CvTE. DUO verzorgt het grootste deel van de uitvoering.

Bij Staatsexamens vo zijn meer dan 2000 mensen betrokken. Dit zijn vooral docenten uit het regulier voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Maar ook schoolleiders, studenten en anderen werken voor de staatsexamens als bijvoorbeeld surveillant of voorzitter/secretaris.

Meer dan 150 jaar Staatsexamens

Staatsexamens vo is een vangnet voor kandidaten die via de reguliere weg geen diploma kunnen of willen halen. Dit vangnet bestaat al meer dan 150 jaar. In 2016 vierde Staatsexamens vo het 150-jarig bestaan.

Meewerken aan Staatexamens vo

Bent u nieuwsgierig en wilt u een rol spelen als examinator, surveillant of op een andere manier, kijk op de pagina meewerken aan Staatsexamens.