Over staatsexamens vo

Niet iedereen is in staat aan het reguliere onderwijs deel te nemen en examens af te leggen. Voor wie dat om een of andere reden niet lukt, bestaat de mogelijkheid staatsexamen te doen. Een staatsexamendiploma is gelijkwaardig aan een diploma van een reguliere school in het voortgezet onderwijs en heeft dezelfde maatschappelijke waarde.

Hoe ziet een staatsexamen er uit?

Een staatsexamenkandidaat kan voor bijna elk algemeen vak op vmbo-, havo- en vwo-niveau examen doen. Per jaar kan een kandidaat in één of meer vakken examen afleggen. Voor deze vakken krijgt een kandidaat een gewaarmerkte cijferlijst. Zo kan de kandidaat het behalen van een diploma over een aantal jaren spreiden. Een staatsexamen bestaat net als een regulier examen uit twee onderdelen:

  • Het centraal (schriftelijk) examen. Dit is identiek aan het centraal examen op reguliere vo-scholen. Kandidaten maken dit centraal examen op hetzelfde moment als de reguliere vo-kandidaten.
  • Het college-examen. Dit vervangt de schoolexamens in het reguliere onderwijs. Het college-examen bestaat meestal uit een mondeling examen, bij een aantal vakken wordt dit aangevuld met een schriftelijk of praktisch college-examen. Het mondeling college-examen wordt in de zomer afgenomen, dus na het centraal examen.

Bij handvaardigheid en tekenen is er alleen een praktisch examen, en geen mondeling examen.

Wie organiseert de staatsexamens?

Bij staatsexamens zijn meer dan 2000 mensen betrokken.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is eindverantwoordelijk voor de afname en de kwaliteit van de staatsexamens. Het CvTE begeleidt en instrueert de examinatoren en stelt de kaders vast voor de examenafnames. Samen met DUO zorgt het CvTE ervoor dat kandidaten staatsexamens kunnen doen op verschillende locaties verspreid door het land.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzorgt de praktische uitvoering en organisatie van de staatsexamens. DUO regelt:

  • de aanmelding van examenkandidaten
  • dat de examens afgenomen kunnen worden op alle examenlocaties
  • dat de schriftelijke examens worden nagekeken
  • dat er voldoende examinatoren worden ingezet om mondelinge examens af te nemen
  • dat een kandidaat die slaagt een diploma of certificaat ontvangt.

Daarnaast zijn er ook veel docenten uit het regulier voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs betrokken. Bijvoorbeeld als examinator. Maar ook schoolleiders, studenten en anderen werken voor de staatsexamens. Bijvoorbeeld als surveillant of voorzitter/secretaris.

Meewerken aan staatexamens vo?

Wil jij ook een rol spelen als examinator, surveillant of op een andere manier, kijk dan op de pagina Meewerken aan staatsexamens vo.